EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Proef- en Saldibalans


De Proef- en Saldibalans

De Proef- en Saldibalans is een in principe tussentijdse balans van de saldi van de grootboekrekeningen.

Het overzicht bestaat uit twee dubbele kolommen, waarvan het linker paar de totalen van alle debet en creditboekingen laten zien. Het rechter paar toont het netto (debet of credit) saldo.

Voor de balansrekeningen geldt dat de saldi-kolommen overeenkomen met de Debet/Credit kolommen van de Balans. Voor de resultatenrekeningen geldt dat deze kolommen overeenkomen met de Debet/Credit kolommen van de Verlies/Winst Rekening.

Syntax

proefensaldibalans opties

Opties

--per=datum De einddatum voor dit rapport. Deze datum moet liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--detail=N Selecteert de verdichte vorm van rapportage, en bepaalt de mate van detail:
0  Geen detail, alleen totaal per hoofdverdichting.
1  Geen detail, alleen totaal per verdichting.
2  Alle grootboekrekeningen.

Zonder detailselectie wordt de onverdichte vorm van rapportage aangemaakt.

--verdicht Een verkorte vorm voor --detail=2.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Zonder datum- en detail-opties wordt een rapportage op grootboekrekening aangemaakt over het lopende boekjaar.

Uitvoer

Kolommen

RekNr
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Grootboekrekening of Verdichting/Grootboekrekening
De verdichting, dan wel de omschrijving van de grootboekrekening.
Verdichtingen zijn ingesprongen ten opzichte van de hoofdverdichtingen; grootboekrekeningen zijn op hun beurt weer ingesprongen ten opzichte van de verdichtingen.
Debet
Het totaal van alle debet-boekingen op deze rekening.
Credit
Het totaal van alle credit-boekingen op deze rekening.
Saldo Db
De uiteindelijke debet waarde van deze rekening.
Saldo Credit
De uiteindelijke credit waarde van deze rekening.

Voor verdere informatie, zie de beschrijving van de Balans en de Verlies/Winst Rekening.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/proef.html laatste aanpassing 28 juli 2010, 20:25:37