EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » BTW aangifte


De Aangifte Omzetbelasting

De Aangifte Omzetbelasting, ofwel BTW Aangifte, is een bijzonder soort rapportage, in die zin dat deze specifiek is bedoeld om aangifte Omzetbelasting bij de belastingdienst te doen. De door EekBoek gebruikte rubriek-nummers komen overeen met de gangbare formulieren. Enkele niet-relevante rubrieken zijn weggelaten.

Aangifte geschiedt op verzoek van de belastingdienst per maand, kwartaal of per jaar.

Syntaxis

btwaangifte opties periodeselectie

Opties

--periode=periodeaanduiding De begin- en einddatum voor dit rapport. Deze datums moeten liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--definitief De aangifte is definitief. De betreffende periode wordt gesloten voor BTW boekingen.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Periodeselectie

Indien gewenst kan een expliciete periode worden geselecteerd binnen het lopende boekjaar. Mogelijke selecties zijn:

j jaar het gehele jaar
k1 k2 k3 k4 1e/2e/3e/4e kwartaal (ook: q1, ...)
1 2 3 ...
jan feb ...
januari ...
maand

Zonder datum-opties en periodeselectie worden de aangiftegegevens geproduceerd voor de eerstvolgende periode waarover nog aangifte moet worden gedaan, voor zover deze valt binnen het huidige boekjaar.

Uitvoer

BTW Aangifte Periode: 2020 EekBoek Demo Administratie EekBoek, 31-12-2020 --------------------------------------------------------------- Binnenland 1. Door mij verrichte leveringen/diensten 1a Belast met hoog tarief 7700 1463 1b Belast met laag tarief 0 0 1e Belast met 0% / verlegd 0 Buitenland 3. Door mij verrichte leveringen 3a Buiten de EU 1000 3b Binnen de EU 0 4. Aan mij verrichte leveringen 4a Van buiten de EU 0 0 4b Verwervingen van goederen uit de EU 0 0 Berekening 5. Berekening totaal 5a Subtotaal 1463 5b Voorbelasting 149 5c Subtotaal 1314 5d Vermindering kleineondernemersregeling 1314 5g Totaal te betalen 0 Totaal te betalen (onafgerond) 1314,87 Afrondingsverschil 0,87

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: De naam van de administratie.

Regels

Binnenland
1a Het totaal aan omzetboekingen waarover het hoge BTW tarief is verschuldigd, en de berekende omzetbelasting.
1b Het totaal aan omzetboekingen waarover het lage BTW tarief is verschuldigd, en de berekende omzetbelasting.
1c Het totaal aan omzetboekingen waarover een ander tarief van toepassing is, en geen omzetbelasting is verschuldigd.
Dit wordt nog niet ondersteund.
1d Het totaal aan omzetboekingen voor eigen gebruik.
1e Het totaal aan omzetboekingen waarover het nul-tarief van toepassing is, dan wel de BTW is verlegd.
Buitenland
3a Het totaal aan boekingen inzake leveringen aan niet-EU landen.
Dit betreft omzetboekingen waarbij de debiteur de btw-code 'extra' (extra-communautair) heeft.
Dit wordt nog niet volledig ondersteund.
3b Het totaal aan boekingen inzake leveringen aan EU landen.
Dit betreft omzetboekingen waarbij de debiteur de btw-code 'intra' (intra-communautair) heeft.
Aan mij verrichte leveringen
4a Het totaal aan boekingen inzake leveringen vanuit niet-EU landen, en de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Dit betreft kostenboekingen waarbij de crediteur de btw-code 'extra' (extra-communautair) heeft.
Dit wordt nog niet volledig ondersteund.
4b Het totaal aan boekingen inzake leveringen vanuit EU landen, en de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Dit betreft kostenboekingen waarbij de crediteur de btw-code 'intra' (intra-communautair) heeft.
Berekening totaal
5a Het totaal van alle hierbovengenoemde bedragen aan verschuldigde omzetbelasting.
5b Het totaal van alle reeds betaalde omzetbelasting.
Dit is de op de kostenboekingen toegepaste BTW.
5c Subtotaal.
5d Toepassing regeling Kleine Ondernemers.
Indien de omzetbelasting minder is dan een bepaald bedrag, kan het bedrag in veel gevallen geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden: de regeling ‘Kleine Ondernemers’. EekBoek zal, indien het een jaaropgave betreft en de details van de regeling voor dat jaar bekend zijn, de eventuele korting vermelden.
Per 2020 is de regeling in deze vorm vervallen en kan een onderneming die slechts geringe omzet draait bij de belastingdienst volledige vrijstelling van BTW-aangifte (en dus afdracht) aanvragen.
5g Het uiteindelijk te betalen of terug te ontvangen bedrag aan omzetbelasting.
Naast het afgeronde bedrag voor de belastingdienst toont EekBoek ook de exacte, onafgeronde waarde en het afrondingsverschil. Hiermee kunt u straks bij betaling het juiste bedrag in uw administratie opnemen.

Definitief of niet?

De opdracht 'btwaangifte' is een rapportage-opdracht. Er wordt dus een lijstje voor de aangifte gemaakt, verder niets. Er wordt wel gecontroleerd of de direct eraan voorafgaande BTW periode is afgesloten voor BTW boekingen.

Om de periode af te sluiten dient de optie --definitief te worden toegepast. Er kunnen dan geen BTW-gerelateerde boekingen meer worden uitgevoerd in deze periode.

Het is niet mogelijk een BTW periode af te sluiten zonder dat er direct eraan voorafgaande periode ook is afgesloten.

Indien u steeds de gehele administratie opnieuw opbouwt uit de bestanden dan moet u na elke kwartaalaangifte de volgende opdracht toevoegen aan mutaties.eb:
btwaangifte --noreport --definitief periode

Er is een verschil ...

De onder 1a en 1b genoemde bedragen aan omzetbelasting zijn berekend uit de boekingen. Dit hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met het bedrag dat uiteindelijk is betaald (het bedrag dat is geboekt op de BTW hoog of laag rekeningen). Afrondingen kunnen een oorzaak zijn, maar ook als er BTW is betaald voor geïmporteerde goederen. EekBoek zal in dit geval de volgende boodschap tonen:

Er is een verschil van bedrag tussen de berekende en werkelijk ingehouden BTW. Voor de aangifte is de werkelijk ingehouden BTW gebruikt.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2021 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/btw.html laatste aanpassing 14 september 2020, 16:55:52