EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Grootboek


Het Grootboekoverzicht

Het Grootboekoverzicht geeft evenals het Journaal een overzicht van alle uitgevoerde boekingen. In tegenstelling tot het Journaal zijn in het geval van het Grootboekoverzicht de boekingen geordend op grootboeknummer.

Definities

Het beginsaldo van een grootboekrekening is de waarde ingevoerd op de openingsbalans, vermeerderd met de waarde van alle op deze grootboekrekening uitgevoerde boekingen tot op het moment waarop de rapportage aanvangt.
Voor balansrekeningen komt dit overeen met de balanswaarde.

Syntaxis

grootboek opties selectie

Opties

--periode=periodeaanduiding De begin- en einddatum voor dit rapport. Deze datums moeten liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--detail=N Selecteert de mate van detail:
0  Geen detail, alleen totaal per grootboekrekening.
1  Geen detail, alleen beginsaldo, totaal mutaties en totaal per grootboekrekening.
2  Beginsaldo, mutaties, totaal mutaties en totaal per grootboekrekening.

Zonder detailselectie wordt de meest gedetailleerde rapportage aangemaakt.

--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Selectie

Voor een selectief overzicht kunt u één of meer grootboekrekeningen of verdichtingen opgeven. Het resulterende overzicht zal dan alleen de boekingen met betrekking tot deze rekeningen tonen.

Het is ook mogelijk om de namen, of gedeelten van namen van grootboekrekeningen op te geven.

Zonder datum- en selectie-opties wordt een rapportage voor alle grootboekrekeningen aangemaakt over het lopende boekjaar.

Uitvoer

Grootboek Periode: 2014-01-01 t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 GrBk Grootboek/Boekstuk Datum Debet Credit BoekstukNr Relatie -------------------------------------------------------------------------------------------- 1101 Afschrijving inventaris & inrichting Beginsaldo 0,00 1304,81 Afschrijving 2014-12-31 0,00 411,26 Memoriaal:1 Totaal mutaties 411,26 1101 Totaal Afschrijving inventaris 1716,07 ... Totaal mutaties 10971,08 10971,08 -------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 26825,85 26825,85

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Regels

Voor elke grootboekrekening worden de volgende regels aangemaakt:
  • Detail 1, 2: Kopregel met de omschrijving van de grootboekrekening.
  • Detail 1, 2: Het beginsaldo.
  • Detail 2: Regels met de boekingen.
  • Detail 1, 2: Totaalregel mutaties.
  • Altijd: Totaalregel voor de grootboekrekening.

Kolommen

GrBk
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Grootboek/Boekstuk
Kopregel: De omschrijving van de grootboekrekening.
Beginsaldoregel: Beginsaldo.
Boekingsregel: De omschrijving van het boekstuk.
Datum
Boekingsregel: De boekingsdatum.
Debet
De debet waarde.
Credit
De credit waarde.
BoekstukNr
Boekingsregel: Het boekstuknummer.
Relatie
Boekingsregel: Als het een betaling betreft, de relatiecode.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/grootboek.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 15:04:58