EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Balans


De Balans

De balans is een staat van bezittingen en schulden, doorgaans opgemaakt aan het einde van een boekjaar.

Debet op de balans staat het kapitaal. Dit bestaat uit de diverse bezittingen (activa). Bij elkaar vormen die de kapitaalsbestanddelen. Bijvoorbeeld:

  • Materiële vaste activa (gebouwen, inventaris, computers, vervoermiddelen);
  • Financiële vaste activa (waarborgen);
  • Vlottende activa (debiteuren, voorraden);
  • Liquide middelen (kas, bank).

Credit op de balans staat het vermogen. Dit bestaat uit de schulden (vreemd vermogen) en het eigen vermogen. Bij elkaar vormen die de vermogensbestanddelen. Bijvoorbeeld:

  • Eigen vermogen (algemene reserve, risicoreserve, bestemmingsreserves, resultaat lopend jaar);
  • Schulden op lange termijn, dus langer dan één jaar (banklening, hypotheek, leaseverplichtingen);
  • Schulden op korte termijn, dus korter dan één jaar (rekening-courant krediet, crediteuren, belastingen);

Voorzieningen met een korte tijdsduur (vakantiegeld of een projectsubsidie) vallen ook wel onder schulden op korte termijn.

Definities

De balanswaarde van een grootboekrekening is de waarde ingevoerd op de openingsbalans, vermeerderd met de waarde van alle op deze grootboekrekening uitgevoerde boekingen.

Syntaxis

balans opties

Opties

--per=datum De einddatum voor dit rapport. Deze datum moet liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--detail=N Selecteert de verdichte vorm van balansrapportage, en bepaalt de mate van detail:
0  Geen detail, alleen totaal per hoofdverdichting.
1  Geen detail, alleen totaal per verdichting.
2  Alle balansrekeningen.

Zonder detailselectie wordt de onverdichte vorm van balansrapportage aangemaakt.

--verdicht Een verkorte vorm voor --detail=2.
--opening Toont de openingsbalans van het huidige dan wel het opgegeven boekjaar. In geval van een administratie met meerdere boekjaren dienen de voorafgaande boekjaren te zijn afgesloten, anders zal deze openingsbalans gelijk zijn aan de eindbalans van het voorgaande boekjaar.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Zonder datum- en detail-opties wordt een rapportage op grootboekrekening aangemaakt over het lopende boekjaar.

Uitvoer (rapportage op grootboekrekening)

Balans Periode: t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 RekNr Grootboekrekening Debet Credit ---------------------------------------------------------------------- 1100 Inventaris en inrichting 1344,37 1101 Afschrijving inventaris & inrichting 1716,07 ... << Winst >> 7079,82 ---------------------------------------------------------------------- TOTAAL Balans 25205,67 25205,67

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

RekNr
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Grootboekrekening
De omschrijving van de grootboekrekening.
Debet
De debet waarde.
Credit
De credit waarde.

Uitvoer (verdichte rapportage)

Balans Periode: t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 RekNr Verdichting/Grootboekrekening Debet Credit ---------------------------------------------------------------------- 1 Vaste Activa 11 Materiële vaste activa 1100 Inventaris en inrichting 1344,37 1101 Afschrijving inventaris & inrichting 1716,07 ... 11 Totaal Materiële vaste activa 503,18 1 Totaal Vaste Activa 503,18 ... << Winst >> 7079,82 ---------------------------------------------------------------------- TOTAAL Balans 25205,67 25205,67

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

RekNr
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Verdichting/Grootboekrekening
De verdichting, dan wel de omschrijving van de grootboekrekening.
Verdichtingen zijn ingesprongen ten opzichte van de hoofdverdichtingen; grootboekrekeningen zijn op hun beurt weer ingesprongen ten opzichte van de verdichtingen.
Debet
De debet waarde.
Credit
De credet waarde.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/balans.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 14:50:50