EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Boekingen » Inkoopfakturen


Inkoopfakturen

Inkoopfakturen worden geboekt in een dagboek van het type Inkoop. Zo'n dagboek heet typisch “Inkoop” of “Inkopen”, maar de keuze van de naam is vrij. Ook mogen er meerdere inkoopdagboeken tegelijk zijn.

De naam van de boekingsopdracht is gelijk aan die van het dagboek. We nemen hier als voorbeeld het dagboek “Inkoop”.

Zoals alle boekingen bestaat ook de inkoopboeking uit twee delen: de boekstukkop en een of meer boekstukregels.

Syntaxvoorbeeld van een boekstukkop:

inkoop:24 14-09-2014 Kantoorartikelen OFFCENTR

De onderdelen:

inkoop:24 Het boekstuknummer. Dit bestaat uit de naam van het dagboek en het (vrij te kiezen) boekstuknummer, gescheiden door een dubbele punt ':'.
Het volgnummer mag worden weggelaten, in welk geval EekBoek zelf een volgnummer toekent. Het verdient echter aanbeveling om altijd expliciet een volgnummer op te geven.
14-09-2014 De boekingsdatum in een van de ondersteunde vormen.
Kantoorartikelen De omschrijving van dit boekstuk.
Indien deze spaties bevat moeten er aanhalingstekens omheen worden geplaatst.
OFFCENTR De code van de crediteur. Conventioneel wordt deze in hoofdletters gegeven, maar dit is niet vereist.

Syntaxvoorbeeld van een boekingsregel:

Papier 29,95 6950

De onderdelen:

Papier De omschrijving van deze boekstukregel.
Indien deze spaties bevat moeten er aanhalingstekens omheen worden geplaatst.
Als de boekstukregelomschrijving leeg is, b.v. "", dan wordt de omschrijving van het boekstuk overgenomen.
29,95 Het bedrag.
Een te betalen bedrag wordt als positief bedrag opgegeven, een credit-faktuur als negatief bedrag.
Achter het bedrag mag een BTW-specificatie worden opgegeven.
6950 De grootboekrekening waarop dit bedrag moet worden geboekt. Deze rekening behoort een kostenrekening te zijn.

Zoals gezegd kan een boekstuk meerdere regels bevatten. Dit wordt voornamelijk bepaald door de aard van de faktuur. De som van alle bedragen is het boekstuktotaal. Dit wordt geboekt op de vaste tegenrekening voor inkoopboekingen (zie Koppelingen).

Let op: Als u opdrachten direct ingeeft in de EekBoek shell, moet de gehele opdracht op één enkele regel worden ingegeven! Dit in tegenstelling tot de zogenaamde batch mode, waarbij opdrachten over meerdere regels mogen worden ingegeven.

Aan een boeking kan ook een referentienaam worden toegekend met --ref=XXXX. De opgegeven code moet tenminste één letter of onderstreep bevatten. Bij het boeken van betalingen kan aan deze boeking worden gerefereerd door de relatiecode en referentie op te geven, gescheiden door een dubbele punt ':'.

Tot slot is het mogelijk het boekstuktotaal te verifiëren door aan de boekingsopdracht de optie --totaal=bedrag toe te voegen.

Een voorbeeld (de opdracht is over meerdere regels gespreid voor de duidelijkheid):

inkoop:24 14-09-2014 Kantoorartikelen OFFCENTR --totaal=54,25 \ Papier 29,95 6950 \ Leerboek 24,30@L 6930

In dit voorbeeld worden twee boekstukregels verwerkt in dagboek Inkoop. Op het leerboek is het lage BTW tarief van toepassing, dit is opgegeven door middel van de toevoeging @L.

Een wat meer complex voorbeeld. KPN stuurt een telefoonrekening van 131,68. Het bedrag exclusief BTW is 104,03. Van dit bedrag is 0,48 BTW-vrij. Dit resulteert in de volgende boeking:

Inkoop:22 31-08-2014 KPN --totaal=131,68 \ "Telefoon BTW hoog" 104,03-0,48@H- 6900 \ "Telefoon BTW vrij" 0,48@0 6900

In de eerste boekstukregel wordt de 0,48 afgetrokken van 104,03, en dat geheel wordt geboekt tegen BTW tariefcode H-, dit is hoog tarief waarbij het bedrag exclusief de BTW wordt opgegeven.

In de tweede boekstukregel wordt de 0,48 opgevoerd zonder BTW (toevoeging @0).

Afrondingsverschillen in de BTW berekening

Neem de volgende faktuur.

inkoop 03-03-2014 "Twee dingetjes" LCIER --totaal=11,31 \ "Ding 1" 0,70@- 6920 \ "Ding 2" 8,65@- 6920

De BTW over 0,70 bedraagt 0,15, en de BTW over 8,65 bedraagt 1,82. Het boekstuktotaal wordt daarmee 11,32, wat niet overeenkomt met de opgegeven 11,31.

In dit geval heeft de leverancier de BTW namelijk niet berekend per faktuurregel, maar over het totaal. De BTW over 9,35 bedraagt 1,96 wat het boekstuktotaal op 11,31 brengt.

EekBoek zal, na vaststelling dat het boekstuktotaal niet klopt, een herberekening van de BTW uitvoeren, ditmaal over het totaal van de faktuurregels. Klopt het boekstuktotaal dan wel dan wordt een melding afgedrukt en een correctieboeking aangemaakt. De journaalpost voor bovenstaande boeking wordt dan:

Boekstuk/Grootboek Rek Debet Credit Boekstuk/regel --------------------------------------------------------------- Inkoop:83 Twee dingetjes BTW Inkoop Hoog 4220 1,82 BTW Ding 2 BTW Inkoop Hoog 4220 0,15 BTW Ding 1 BTW Inkoop Hoog 4220 0.01 BTW Afr. Twee dingetjes Kosten 6920 8,65 Ding 2 Kosten 6920 0,70 Ding 1 Crediteuren 4100 11,31 Twee dingetjes --------------------------------------------------------------- Totaal Boekstuk 143 11,32 11,32

Het is ook mogelijk dat de correctie de andere kant op werkt.

Zie ook BTW-afrondingen.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/bookings/payable.html laatste aanpassing 19 februari 2014, 16:56:49